Welkom

Een school is een samenleving in het klein. Hoe meer mensen en leerlingen er zijn, hoe moeilijker het lijkt om inzicht te krijgen in wat er gebeurt en hoe het gebeurt.

Een schoolwiki is daarom een onmisbaar instrument, zeker voor ouders die op zoek zijn naar een speciale onderwijsvoorziening voor hun kind.

De leerlingen die de Van Voorthuysenschool bezoeken zijn leerlingen die speciale onderwijskundige ondersteuning en aandacht nodig hebben. Zij zijn kwetsbaar in het onderwijsproces en kwetsbaar in hun toekomstverwachting.
Zij ontwikkelen zich, vanwege een niet optimaal werkend brein, soms letterlijk, met vallen en opstaan. Hun zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn verworvenheden die zij ontwikkelen door veel steun en begeleiding.

Het klimaat voor de leerlingen moet veilig zijn; ouders moeten erop kunnen rekenen dat er planmatig orthopedagogisch en orthodidactisch gehandeld wordt. Alleen vanuit een veilig gevoel durven onze leerlingen uitdagingen op allerlei gebieden aan te gaan.

Onze schoolwiki is voor u een leidraad met betrekking tot de zaken die globaal voor het hele jaar gelden.

Over actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen wordt u gedurende het jaar via ons weekbulletin “VoorThuysVanSchool”, op de hoogte gehouden.

Daar waar “ouders” geschreven staat wordt overigens zowel ouder(s) als verzorger(s) bedoeld.

Namens het team en de medezeggenschapsraad van de Van Voorthuysenschool,

Jos Tiel Groenestege, Directeur

Delen via